Sensorimotor psychotherapie

Een vernieuwende lichaamsgerichte & ervaringsgerichte behandelmethode voor traumaverwerking en herstel van gehechtheid

Sensorimotor psychotherapie (SP)  is een behandelvorm waarbij aandacht voor het lichaam en de dialoog allebei even belangrijk zijn. In de klinische praktijk heeft SP haar waarde bewezen bij het behandelen van psychotrauma, gehechtheidsproblemen en persoonlijkheidsproblematiek. In de visie van SP vertelt het lichaam het eigen lichaamsverhaal. Het lichaam en de lichaamssensaties vormen daarmee belangrijke aanknopingspunten voor behandeling. Het theoretisch fundament is gebaseerd op wetenschappelijke studies op het gebied van neuropsychologie, neurobiologie, gehechtheid-  en ontwikkelingspsychologie. Centraal staat dat bij de client een verandering pas blijvend kan zijn  als die ook werkelijk ervaren en belichaamd wordt in het hier en nu. Hierbij vormt een afgestemde, vertrouwde en veilige therapeutische relatie de basis. Er wordt gewerkt met ‘kleine’ ervaringsgerichte experimenten die in contact met de client worden besproken en afgestemd. Experimenten helpen om  meer en beter zicht te krijgen op vaak al lang bestaande emotionele- cognitieve- en lichamelijke problemen en patronen en werken ondersteunend om deze problemen op te lossen of te veranderen.

In de behandeling van psychotrauma staat het verwerken van de traumatische herinnering centraal. Niet de cognitieve of de emotionele herinnering zelf maar traumatische activatie op lichamelijk niveau vormt dan de focus van de therapie. Er wordt gewerkt met de tijdens het trauma niet afgemaakte fysieke verdedigingsreactie.

Deze reactie wordt opnieuw geactiveerd, doorgewerkt  en zodoende alsnog geïntegreerd in het levensverhaal van de client. Soms is het nodig om eerst meer stabiliteit te verkrijgen voordat met traumabehandeling gestart kan worden. Stabiliteit wordt vergroot door uitleg over het effect van trauma op het lichaam en door lichaamsgeoriënteerde vaardigheden aan te leren om de ontregelende emoties weer in balans te brengen.

In de behandeling van relationele, gehechtheids- en persoonlijkheidsproblematiek richt de therapie zich meer op emotionele verwerking en het bewerken van beperkende overtuigingen die samenhangen met belastende ervaringen uit het verleden. Het ervaren van overweldiging, machteloosheid, onveilige gehechtheidsrelaties, afwijzing, bekritisering en verwaarlozing heeft grote invloed op mensen, onder andere op het beeld dat mensen van zichzelf hebben en van de wereld om hen heen. Het beïnvloedt ook de wijze van omgaan met emoties en de overtuigingen die mensen ontwikkelen. In de therapie zoeken therapeut en cliënt samen naar de ondersteunende ervaring die nodig is om tot verbetering en herstel te komen. Vaak is, na een periode van rouwen over het verleden, vervolgens ook tijd nodig om met de nieuwe ervaringen en opgedane kennis en vrijheid het leven vorm te geven.

Voor meer informatie over Sensorimotor Psychotherapie: Sensorimotor Psychotherapy en Nederlandstalige Sensorimotor Psychotherapie site

Voor wie?

De praktijk richt zich op volwassenen die gemotiveerd en in staat zijn om op een meer ervaringsgerichte manier hun psychische problemen te onderzoeken, veranderen en te verwerken. Mensen die eenmalig of langdurig getraumatiseerd zijn en mensen met persoonlijkheids-, relationele- en levensfaseproblematiek kunnen zich aanmelden. In een kennismakingsgesprek zal uitgebreid worden ingegaan op je hulpvraag en de onderliggende problematiek en de mogelijkheden van behandeling met Sensorimotor psychotherapie. Ik beantwoord natuurlijk graag al je vragen over Sensorimotor psychotherapie tijdens een telefonisch- of kennismakingscontact!

Voor wie niet?
 • Cliënten die niet in staat of bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen voor hun gedrag en/of afspraken te maken en deze na te komen.
 • Cliënten die alleen een symptoom- en gedragsgerichte behandeling, een uitsluitend medicamenteuze behandeling of een uitsluitend steunende behandeling willen of nodig hebben..
 • Cliënten die niet in staat of bereid zijn hun eigen veiligheid of die van anderen te garanderen en op crisissituaties gericht contact nodig hebben
 • Cliënten met verslavingsproblematiek die hun verslaving ontkennen en/of niet laten zien dat zij hun neiging tot middelenmisbruik voldoende onder controle hebben.
 • Cliënten die diagnostisch onderzoek willen laten verrichten.

In bovenstaande gevallen kan je het beste met je huisarts bespreken welke vorm van hulp het meest geschikt is.

Over mij

Mijn naam is Katharina Bongaertz. Ik ben geboren in 1965 dichtbij het Scheveningse strand.

In 2015 ben ik gecertificeerd in Sensorimotor Psychotherapie en in 2020 heb ik de advanced trauma and dissociation training van Janina Fisher afgerond. Sinds 2001 ben ik werkzaam bij de Parnassia Groep, ik heb 17 jaar met volwassenen met verslavingsproblematiek en PTSS gewerkt en werk sinds 2011 jaar bij PsyQ psychotrauma met volwassenen met (c)PTSS. Sinds 4 jaar werk ik in mijn praktijk met Sensorimotor psychotherapie waarbij ik me richt op volwassenen met trauma gerelateerde problematiek, zoals (complex) trauma en dissociatieve problematiek en op mensen met relationele- en persoonlijkheidsproblematiek.

In ben een therapeut die er waarde aan hecht dat je ruimte en veiligheid ervaart om te delen wat misschien wel al heel lang niet gedeeld kon worden en die je op een accepterende en geduldige manier zal ondersteunen om contact te maken met waar de pijn zit, waar het is ‘vastgeraakt’. Cliënten geven vaak aan dat ze me betrokken vinden en dat ze mijn rustige uitstraling en onbevangenheid waarderen.

Praktisch

AANMELDEN

Aanmelden* kan via katharinabongaertz@scarlet.nl.  Ik zal dan op korte termijn telefonisch contact met je opnemen voor een eerste kennismaking en het kort in kaart brengen van je hulpvraag en problematiek waarna we eventueel besluiten tot het maken van een kennismakingsafspraak. Tijdens dit kennismakingsgesprek gaan we verder in op je hulpvraag en de onderliggende problematiek en bespreken we of behandeling met Sensorimotor Psychotherapie een passende behandeling lijkt. Er worden dan eventueel vervolgafspraken gemaakt. Je partner en familieleden kunnen op jouw verzoek betrokken worden bij het kennismakingsgesprek en de behandeling.  Na een gezamenlijk afgesproken periode zullen we op basis van onze bevindingen evalueren hoe de therapie verloopt en of voortzetting van de behandeling helpend is. Mocht dit niet het geval zijn dat zullen we bespreken wat een ondersteunend alternatief zou kunnen zijn en hoe ik je daarbij verder zou kunnen helpen.

*Tot december 2024 worden er geen nieuwe cliënten aangenomen. Katharina Bongaertz is vanaf 20 maart tot 18 april 2024 afwezig.

PRAKTIJKGEGEVENS

Katharina Bongaertz
Obrechtstraat 279
2517TX    Den Haag

T: +31(0)625066566

IBAN: NL39INGB0005028768

KVK: 86545876
AGB praktijkcode: 90113444

katharinabongaertz@scarlet.nl

Vervoer: De praktijk is makkelijk bereikbaar met tram 3 (via Centraal Station) en 11 (via Hollands Spoor). In de Obrechtstraat geldt een een deel van de dag een parkeertarief.

TARIEVEN

 • Sessie 60 minuten 110 €
 • Sessie 90 minuten 165 €
 • Indirecte tijd (brieven, telefonisch overleg etc.
  55 € per half uur)
 • Beeldbellen via WeSeeDo 60 minuten 110 €

Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden een deel van de therapie vanuit de aanvullende verzekering. Van belang daarbij is dat ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgerichte Psychotherapie (SBLP) en als Registertherapeut sta ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Informatie over vergoeding vind je bij de beroepsvereniging SBLP. Ik adviseer je om ook altijd navraag te doen bij je eigen zorgverzekering. Een doorverwijzing van je huisarts is niet nodig.

NB: bij afzegging binnen 24 uur wordt een deel van de gereserveerde tijd in rekening gebracht (75 %). Bij het niet verschijnen op de afspraak zonder voorafgaand bericht wordt het gehele sessie bedrag doorberekend. .

KLACHTENREGELING

De praktijk voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) via mijn beroepsvereniging SBLP.

Als je ontevreden bent hoop ik er vanzelfsprekend met je uit te komen in een persoonlijk gesprek.  Mocht je ontevreden blijven of als je een gesprek wilt voeren met een onafhankelijk persoon dan kan je contact opnemen met de contactpersoon klachtbehandeling van de SBLP. Op de website van de SBLP is meer informatie te vinden: https://sblp.nl/klacht-over-een-therapeut

Privacybeleid

Er zal alles aan worden gedaan om op een zorgvuldige manier met je gegevens om te gaan zodat je privacy gewaarborgd is. Voor een goede behandeling is het belangrijk dat ik een dossier aanleg. In het dossier staan aantekeningen over de behandeling. Er kunnen ook gegevens in jouw dossier worden opgenomen die na expliciete toestemming van jou zijn opgevraagd bij een andere behandelaar. Alle informatie die je schriftelijk of mondeling deelt  is vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim.

Om jouw privacy te waarborgen zal ik:

 • Zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens.
 • Geen inhoudelijke informatie over jouw behandeling met je bespreken via whatsapp en via de mail.
 • De gegevens in jouw dossier veilig opslaan in jouw dossier en ervoor zorgdragen dat anderen geen toegang hebben tot jouw dossier.
 • Jouw persoonsgegevens en andere gegevens niet aan andere partijen doorgeven tenzij, na expliciete toestemming van jou, er door jou verzocht wordt om andere behandelaars te informeren over jouw behandeling.
 • Jouw dossier volgens de wettelijke termijn van 20 jaar bewaren tenzij je om vernietiging vraagt.
 • Een beperkt deel van jouw persoonsgegevens gebruiken voor het schrijven van een factuur. De gegevens die voor facturering gebruikt worden zullen met je worden afgestemd.